Page 2 - MBPco
P. 2

677 ی هسلج ی هبوصم قبط
                                ّ
                هیاپ راگزومآ طسوت باتک نیا شرورپ و شزومآ یلاع یاروش
                       ّ
                     .دوش یم سیردت ،هتفه رد هسلج 2 یط و
                                     ّ


                       شرورپ و شزومآ ترازو
                     یشزومآ یزیر همانرب و شهوژپ نامزاس


                             4/1 ـ ناتسبد لوا نآرق شزومآ :باتک مان
                                 ّ
                           یشزومآ یزیر همانرب و شهوژپ نامزاس :هدنروآدیدپ
                       یرظن هطسوتم و یمومع یسرد یاه باتک فیلأت رتفد  :فیلأت و یسرد یزیر همانرب تیریدم
             یدهمدیس،هدوتس ههلا ،یناسارخروشرس سابعملاغ ،داجرف ینارهت دوعسم ،روپ هشونا لضفلاوبا  :فیلأت و یزیر همانرب هدوزفا هسانش
             شزومآ سانشراک( یگیب هزمح هبیط ـ )فیلأت هورگ یاضعا( لیکو دوعسم و یتابن اضر ،فیس
                     ) نارعاش( داژن نابعش هناسفا ،یمشاه یربک ـ )ییادتبا ی هرود
                               ٰ
                         یشزومآ داوم عیزوت و رشن رب تراظن ّ لک ی هرادا  :یرنه یزاس هدامآ تیریدم
             دمحم ـ )دلج حارط و یرنه ریدم( یسنوی یرکاذ دیجم ـ )پاچ و ینف روما ریدم( شور کین ادیل :یزاس هدامآ هدوزفا هسانش
             ،یمجع رحس ،روپدار همطاف،یدادهش هسیفن ـ )ارآ هحفص و ]کیفارگ حارط[ رگراتشاگن( یسابع
             ـ )نارگریوصت(یسنوی یرکاذ دیجم و نایتورث رانلگ ،ییادخ یلع ، دمتعم ادیل ، این ییافص هیدهم
             دمحم کیب هللا فیس ،رهم یرقاب همطاف ،یتباجا یربک ـ )یا هنایار طخ حارط( یراصنا نارماک
             )یزاس هدامآ روما(یشاب مایخ دیهان ،یهاچلاک تباث دیمح ،یدزیا کلم هدیپس ،یغارچ نیسح ،دنویلد
                )یوسوم دیهش( شرورپ و شزومآ ٤ ی هرامش نامتخاس ـ یلامش رهشناریا نابایخ :نارهت :نامزاس یناشن
                 ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩ :یتسپ دک ،٨٨٣٠٩٢٦٦ :راگنرود ،٨٨٨٣١١٦١ـ٩ :نفلت
                 ،77339093 :نفلت ،8 کلاپ ،یلعبآ ی هداج ٤ رتمولیک ـ نارهت :تسفا تکرش  :رشان
                      11155 ـ 4979 :یتسپ قودنص ،77339097 :راگنرود
                         )www.offset.ir( »ماع یماهس« تسفا تکرش  :هناخپاچ
                                ١٣٩7 متشه پاچ :پاچ تبون و راشتنا لاس
             و www.chap.sch.ir یناشن هب یسرد یاه باتک هاگیاپ هب یسرد یاه باتک pdf لیاف تفایرد یارب
             www.irtextbook.ir یناشن هب یشزومآ داوم عیزوت و شورف هناماس هب یسرد یاه باتک دیرخ یارب
                          .دییامن هعجارم www.irtextbook.com ای


                 و شزومآ ترازو یشزومآ یزیر همانرب و شهوژپ نامزاس هب قلعتم باتک نیا یونعم و یدام قوقح هیلک
                 ،یزاجم یاه هاگیاپ رد هئارا و یکینورتکلا و یپاچ تروص هب نآ یازجا و باتک زا هدافتسا هنوگره و تسا شرورپ
                 بسک نودب عون و لکش ره هب ریثکت و ملیف هیهت ،یشاقن ،یرادرب سکع ،همجرت ،لیدبت ،صیخلت ،سابتقا ،شیامن
                            .دنریگ یم رارق ینوناق درگیپ تحت نافلختم و تسا عونمم زوجم


                    ISBN 978 -964 - 05 -1981 - 3     978-964-05 - 1981- 3 کباش
   1   2   3   4   5   6   7