Page 2 - MBPco
P. 2

شرورپ و شزومآ ترازو
                      یشزومآ یزیر همانرب و شهوژپ نامزاس

                            13 ـ ناتسبد موس یعامتجا تاعلاطم :باتک مان
                           یشزومآ یزیر همانرب و شهوژپ نامزاس :هدنروآدیدپ
                       یرظن هطسوتم و یمومع یسرد یاه باتك فیلأت رتفد  :فیلأت و یسرد یزیر همانرب تیریدم
        ،یتوملا یّلوتم فیرشدمحم ،داژن یتیگ   ارهز ،نایحلاف دیهان ،یضویع فیطل ،یرگنساضردمحم ،یگیب هزمح هبیط ،رنهاب رصان  :فیلأت و یزیر همانرب هدوزفا هسانش
                 ) یزیر همانرب یاروش یاضعا( یمشاه یربک و یفاعم دومحم ،یسابع کلم روصنم
                )راتساریو( شیاتس نسح ـ )فیلأت هورگ یاضعا( یدومحم کلم ایزان ،نایحلاف دیهان
                          یشزومآ داوم عیزوت و رشن رب تراظن ّ لک ی هرادا  :یرنه یزاس هدامآ تیریدم
        ]کیفارگ حارط[ رگراتشاگن( یسابع دمحم ـ )یرنه ریدم( یسنوی یرکاذ دیجم ـ )پاچ و ینف روما ریدم( شور کین ادیل :یزاس هدامآ هدوزفا هسانش
           ّ
        هبیط ـ )نارگریوصت( افص ابص و یکلم اسیرپ ،نایتورث رانلگ ،یراهب میسن ـ  )دلج حارط( هداز نسح هرهاط ـ )ارآ هحفصو
                            ّ
        یدزی میسن ،یدمحا بنیز ،یناجیرلا مظعا ،یدومحم کلم ایزان ،روپ بیبح نامیپ ،یتمه اضردیمح،یداوج میرم،یمیحر
        ،یکشزپ همطاف ،ناکلم اضریلع ،ههاک اضریلع ،رصن ینامیا ارهز ،رهم یرقاب همطاف ـ)ناساکع(داژن ینامیلس کمایس و
                       )یزاس هدامآ روما( هداز ناقهد میرم و یهاچلاک  تباث دیمح
              )یوسوم دیهش( شرورپ و شزومآ ٤ ی هرامش نامتخاس ـ یلامش رهشناریا نابایخ :نارهت :نامزاس یناشن
                 ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩ :یتسپ دک ،٨٨٣٠٩٢٦٦ :راگنرود ،٨٨٨٣١١٦١ـ٩ :نفلت
          ،77339097 :راگنرود ،77339093 :نفلت ،8 کلاپ ،یلعبآ ی هداج ٤ رتمولیک ـ نارهت :تسفا تکرش :رشان
                            11155 ـ 4979 :یتسپ قودنص
                         )www.Offset.ir( » ماع یماهس « تسفا تكرش  :هناخپاچ
                                1397 متفه پاچ :پاچ تبون و راشتنا لاس
        یاه باتک دیرخ یارب و www.chap.sch.ir یناشن هب یسرد یاه باتک هاگیاپ هب یسرد یاه باتک pdf لیاف تفایرد یارب
        .دییامن هعجارم www.irtextbook.com ای www.irtextbook.ir یناشن هب یشزومآ داوم عیزوت و شورف هناماس هب یسرد


          و باتک زا هدافتسا هنوگره و تسا شرورپ و شزومآ ترازو یشزومآ یزیر همانرب و شهوژپ نامزاس هب قّلعتم باتک نیا یونعم و ی ّ دام قوقح هیلک
          ریثکت و ملیف هیهت ،یشاّقن ،یرادرب سکع ،همجرت ،لیدبت ،صیخلت ،سابتقا ،شیامن ،یزاجم یاه هاگیاپ رد هئارا و یکینورتکلا و یپاچ تروص هب نآ یازجا
                      .دنریگ یم رارق ینوناق درگیپ تحت نافلختم و تسا عونمم ،زوجم بسک نودب ،عون و لکش ره هب


             ISBN  978-964-05-1915-8       ٩٧٨-964-05-1915-8 کباش
   1   2   3   4   5   6   7